Omet navegació

Programació general

Competències específiques

1

Interpretar, comunicar informació i dades procedents de treballs científics, i argumentar amb precisió i utilitzant diferents formats, per analitzar conceptes, processos, mètodes, experiments o resultats de les ciències biològiques.

2

Identificar, seleccionar, organitzar i avaluar críticament informació, contrastant-ne la fiabilitat per resoldre preguntes plantejades de forma autònoma i crear continguts relacionats amb les ciències biològiques.

3

Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca relacionats amb la biologia i analitzar críticament els resultats d’aquests projectes i de treballs d’investigació i divulgació, comprovant si segueixen els passos de la metodologia científica, per avaluar-ne la fiabilitat de les conclusions.

4

Aplicar els aprenentatges de manera integrada i les diverses formes de raonament pròpies de la ciència, per plantejar i resoldre problemes relacionats amb les ciències biològiques, cercant i utilitzant les estratègies adequades, analitzant críticament les solucions i reformulant el procediment, si calgués.

5

Dissenyar, promoure i executar iniciatives de conservació del medi ambient basades en fonaments científics i analitzar els impactes d’activitats humanes sobre el medi ambient o la disponibilitat de recursos, a partir d’observacions de camp i d'informació en diferents formats per promoure i adoptar hàbits compatibles amb el desenvolupament sostenible.

6

Descriure, integrar i relacionar els principals processos característics dels éssers vius per justificar la complexitat de la vida i demarcar-la d’allò que és inert.

Criteris d'avluació de les competències específiques

CE1. Interpretar, comunicar informació i dades procedents de treballs científics, i argumentar amb precisió i utilitzant diferents formats, per analitzar conceptes, processos, mètodes, experiments o resultats de les ciències biològiques

1.1 Analitzar críticament conceptes i processos relacionats amb els sabers de biologia, seleccionant i interpretant informació en diferents formats (models, gràfics, taules, diagrames, fórmules, esquemes o altres).

1.2 Comunicar informacions o opinions raonades relacionades amb els sabers de la matèria, transmetre-les de forma clara i rigorosa, utilitzant la terminologia i el format adequats (models, gràfics, taules, vídeos, informes, diagrames, fórmules, esquemes, símbols, continguts digitals o altres) i responent de manera fonamentada i precisa a les qüestions que puguin sorgir durant el procés.

1.3 Argumentar sobre aspectes relacionats amb els sabers de la matèria, considerant els punts forts i febles de diferents postures de manera raonada i amb una actitud oberta, flexible, receptiva i respectuosa davant l'opinió dels altres i basada en els coneixements científics.

CE2. Identificar, seleccionar, organitzar i avaluar críticament informació, contrastant-ne la fiabilitat per resoldre preguntes plantejades de forma autònoma i crear continguts relacionats amb les ciències biològiques.

2.1 Plantejar i resoldre qüestions i crear continguts relacionats amb els sabers de la matèria de Biologia localitzant i citant fonts adequades i seleccionant, organitzant i analitzant críticament la informació.

CE3. Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca relacionats amb la biologia i analitzar críticament els resultats d’aquests projectes i de treballs d’investigació i divulgació, comprovant si segueixen els passos de la metodologia científica, per avaluar-ne la fiabilitat de les conclusions.

3.1 Avaluar la fiabilitat de les conclusions d'un treball de recerca o de divulgació científica relacionat amb els sabers de la matèria d'acord amb la interpretació dels Resultats obtinguts.

3.2 Argumentar, utilitzant exemples concrets, sobre la contribució de la ciència a la societat i la tasca de les persones que s’hi han dedicat, , reflexionant sobre els biaixos de gènere en les ciències i entenent la investigació com una tasca col·lectiva i interdisciplinària en constant evolució influïda pel context polític i els recursos econòmics.

CE4. Aplicar els aprenentatges de manera integrada i les diverses formes de raonament pròpies de la ciència, per plantejar i resoldre problemes relacionats amb les ciències biològiques, cercant i utilitzant les estratègies adequades, analitzant críticament les solucions i reformulant el procediment, si calgués.

4.1 Explicar fenòmens relacionats amb els sabers de la matèria a través del plantejament i la resolució de problemes, cercant i utilitzant les estratègies i recursos adequats.

4.2 Analitzar críticament la solució a un problema fent servir els sabers de la matèria de Biologia i reformular els procediments utilitzats o les conclusions si aquesta solució no fos viable o davant de noves dades aportades o trobades amb posterioritat.

CE5. Dissenyar, promoure i executar iniciatives de conservació del medi ambient basades en fonaments científics i analitzar els impactes d’activitats humanes sobre el medi ambient o la disponibilitat de recursos, a partir d’observacions de camp i d'informació en diferents formats per promoure i adoptar hàbits compatibles amb el desenvolupament sostenible.

5.1 Argumentar sobre la importància d'adoptar hàbits saludables i un model de desenvolupament sostenible, basant-se en els principis de la biologia, i en particular de la biologia molecular i relacionar-los amb els processos macroscòpics.

CE6. Descriure, integrar i relacionar els principals processos característics dels éssers vius per justificar la complexitat de la vida i demarcar-la d’allò que és inert

6.1 Explicar les característiques i els processos vitals dels éssers vius mitjançant l'anàlisi de les seves biomolècules, de les seves funcions, de les interaccions bioquímiques entre elles i de les seves reaccions metabòliques.

6.2 Aplicar metodologies analítiques al laboratori utilitzant els materials adequats amb precisió.

6.3 Justificar la importància del processament de la matèria i l’energia pel manteniment de la vida en diferents nivells (cel·lular, organisme, ecosistema) i per a la seva capacitat d’autoconservació.

6.4 Argumentar la importància del programa genètic per a la vida dels éssers vius i la seva relació amb l’evolució biològica

Sabers

 

1. Les biomolècules i el metabolisme

1.1 Identificació de biomolècules en funció de la seva estructura química i relació d’aquesta amb les funcions que exerceixen.

1.2 Classificació de les biomolècules segons les funcions que exerceixen.

1.3 Concepte de metabolisme. Comparació entre anabolisme i catabolisme.

1.4 Relació entre les característiques químiques, estructura i funció biològica de les proteïnes, analitzant la importància del seu paper biocatalitzador.

1.5 Visió general dels diferents processos implicats en la respiració cel·lular anaeròbica (glucòlisi i fermentació) i aeròbica (β-oxidació dels àcids grassos, cicle de Krebs, cadena de transport d'electrons i fosforilació oxidativa).

1.6 Anàlisi del significat biològic, a escala molecular i cel·lular de les principals rutes catabòliques. El metabolisme com a forma de processar la matèria l’energia.

1.7 Comparació entre metabolisme aeròbic i anaeròbic: càlcul comparatiu del rendiment energètic i reflexió sobre l'eficiència de cadascun.

1.8 Anàlisi de les principals rutes d'anabolisme heteròtrof (síntesi d'aminoàcids, proteïnes i àcids grassos) i autòtrof (fotosíntesi i quimiosíntesi) i la seva importància biològica.

1.9 Anàlisi de les fermentacions com a degradacions parcials de les biomolècules i la seva aplicació en l'obtenció d'aliments.

2. Genètica i cicle cel·lular

2.1 Relació entre les característiques químiques, l'estructura i la funció biològica dels diferents tipus d'àcids nucleics.

2.2 Anàlisi del mecanisme de replicació de l'ADN mitjançant el model procariota.

2.3 Anàlisi, utilitzant un model procariota, de les etapes generals de l’expressió gènica i de les característiques del codi genètic i resolució de problemes relacionats amb aquestes.

2.4 Resolució de problemes de monohibridisme i dihibridisme en casos d'herència autosòmica i lligada al sexe.

2.5 Interpretació de l'evolució com un canvi en la freqüència gènica, tot resolent problemes senzills de genètica quantitativa.

2.6 Argumentació sobre la relació entre les mutacions, la replicació de l'ADN, l'evolució i la biodiversitat.

2.7 Valoració de la importància de la regulació de l’expressió gènica en la diferenciació cel·lular.

2.8 Comparació de les característiques generals del genoma i de l’expressió gènica en procariotes i eucariotes.

2.9 Seqüenciació de les fases del cicle cel·lular i anàlisi dels mecanismes de regulació.

2.10 Comparació de la meiosi i la mitosi: fases i funció.

2.11 Estudi del càncer i la relació amb les mutacions i l'alteració del cicle cel·lular.

3. Els microorganismes i formes acel·lulars

3.1 Diferenciació entre els bacteris i els arqueobacteris.

3.2 Comparació d'algunes de les formes de metabolisme bacterià i la importància ecològica que té en les simbiosis i els cicles biogeoquímics.

3.3 Anàlisi dels microorganismes com a agents causals de les malalties infeccioses i reflexió sobre les zoonosis i epidèmies.

3.4 Reconeixement de la presència dels bacteris en la microbiota, la vida quotidiana i les seves aplicacions. Ús dels microorganismes en processos industrials: agricultura, farmàcia, alimentació, i bioremediació.

3.5 Tècniques d'esterilització i aïllament i cultiu de microorganismes.

3.6 Anàlisi dels mecanismes de transferència genètica horitzontal en bacteris i del problema de la resistència a antibiòtics.

3.7 Comparació de les característiques i els mecanismes d'infecció de les diferents formes acel·lulars (virus, viroides i prions) i la seva importància biològica.

4. Immunologia

4.1 Concepte d'immunitat. Aplicació a casos actuals i històrics rellevants.

4.2 Identificació dels diferents tipus de barreres externes que dificulten l'entrada de patògens. Exemples relacionats amb la vida quotidiana.

4.3, Diferenciació entre immunitat innata i específica, a partir d’exemples rellevants..

4.4 Comparació entre els mecanismes d’acció de la immunitat humoral i cel·lular. Aplicació a casos propers a l’alumnat.

4.5 Comparació dels mecanismes de funcionament de la immunitat artificial i natural, passiva i activa. Efectes de la vacunació en els individus i en les poblacions en casos actuals i històrics rellevants.

4.6 Anàlisi de les fases de les malalties infeccioses, a partir de casos propers o d’actualitat.

4.7 Principals patologies del sistema immunitari: causes i rellevància clínica.

5. Biotecnologia

5.1 Anàlisi de les tècniques més rellevants d’enginyeria genètica (PCR, enzims de restricció, clonació molecular, CRISPR-CAS9, i altres ) i les seves aplicacions.

5.2 Argumentació sobre la importància de la biotecnologia i les seves aplicacions en diferents àmbits (salut, agricultura, medi ambient, nous materials, indústria alimentària, etc.) destacant el paper dels microorganismes.

6. Evolució

6.1 Justificació de l’evolució com un fet.

6.2 Revisió dels antecedents històrics: lamarckisme i darwinisme. Identificació i anàlisi de les fonts de la variabilitat genètica: mutacions i recombinació genètica.

6.3 Perspectives actuals sobre els mecanismes evolutius

Temporització de les situacions d'aprenentatge

 

Tema

Explicació

SA

Examen

h / tema

T1

(38 h)

1

Les biomolècules i el metabolisme

11

8

1

20

2

Genètica i cicle cel·lular

13

4

1

18

T2

(26 h)

3

Els microorganismes i formes acel·lulars

8

4

1

13

4

Immunologia

8

4

1

13

T3

(26 h)

5

Biotecnologia

8

4

1

13

6

Evolució

8

4

1

13

90

Atenció a la diversitat

 

 1. Instrucció diferenciada: Ajustar l'ensenyament per acomodar les necessitats individuals dels alumnes, tenint en compte els seus estils d'aprenentatge i habilitats.
 2. Utilització de tecnologies d'aprenentatge: Eines com ordinadors, tauletes o programari educatiu que faciliten l'aprenentatge.
 3. Ensenyament cooperatiu: Activitats en grup o en parella que permeten als alumnes aprendre dels altres.
 4. Avaluació formativa: Retroalimentació constant als alumnes sobre el seu progrés i adaptació de l'ensenyament per satisfer les seves necessitats.
 5. Estratègies d'autoregulació: Tècniques que ajuden als alumnes a prendre la responsabilitat del seu propi aprenentatge.
 6. Mediació de conflictes: Estratègies per a la resolució pacífica de conflictes i promoció d'un clima d'aula positiu.
 7. Material diversificat: Recursos d'aprenentatge en diversos formats per adaptar-se als estils d'aprenentatge diversos dels alumnes.
 8. Autoavaluació i reflexió: Fomentar als alumnes perquè comprenguin què s'espera d'ells i prenguin responsabilitat pel seu propi aprenentatge.
 9. Incorporació de tecnologia: Utilització de plataformes en línia i eines digitals per facilitar l'aprenentatge.
 10. Entorn respectuós i inclusiu: Promoció d'un entorn d'aula on tots els alumnes se sentin valorats i respectats.

Aspectes metodològics

Tècniques d'Ensenyament:

 • Ensenyament basat en problemes: Aquesta estratègia s'utilitzarà per implicar els alumnes en la resolució de problemes reals, els quals estaran dissenyats per desenvolupar els seus coneixements, habilitats i actituds en relació amb el tema d'estudi.
 • Aprenentatge cooperatiu: Es fomentarà el treball en equip per desenvolupar projectes i resoldre problemes, cosa que permetrà als alumnes compartir i contrastar les seves idees, reflexionar conjuntament i aprendre de forma activa i constructiva.
 • Aprendre fent: S'usaran activitats pràctiques per fomentar l'aprenentatge basat en l'experiència, de forma que els alumnes puguin aplicar de manera directa els conceptes teòrics apresos.
 • Avaluació formativa: S'establirà un seguiment continuat del procés d'aprenentatge per ajustar la intervenció docent a les necessitats detectades, proporcionar retroalimentació i fomentar la reflexió dels alumnes sobre el seu propi aprenentatge.

Agrupaments:

 • Grup classe: Es realitzarà per exposicions, instruccions generals o activitats que requereixin la participació de tots els alumnes.
 • Grups reduïts: S'utilitzaran per treballar en projectes, activitats pràctiques, resoldre problemes o fer debats.
 • Individual: Es fomentarà per tasques que requereixin reflexió personal, estudi, anàlisi o la realització de tasques específiques.

Materials:

 • Ordinadors o tauletes: Per la recerca d'informació, l'accés a plataformes digitals d'aprenentatge, la realització de tasques, etc.
 • Recursos digitals: Com ara programari específic, recursos en línia, aplicacions, etc.
 • Material de laboratori: Per a les activitats pràctiques que ho requereixin.
 • Materials didàctics: Llibres de text, articles científics, material gràfic, etc., per al suport teòric dels continguts.
 • Material d'escriure: Per a la presa de notes, realització de tasques, etc.

Estratègies metodològiques:

 • Treball cooperatiu: Les activitats d'aprenentatge es dissenyen per fomentar la col·laboració entre els alumnes. Això permetrà als alumnes aprendre els uns dels altres, promoure el treball en equip i la resolució de problemes conjuntament.
 • Aprendre fent (Learning by Doing): Aquesta estratègia implica aprendre a través de l'experiència directa i la pràctica. Per exemple, els alumnes poden fer experiments, analitzar dades i presentar les seves conclusions.
 • Ensenyament basat en projectes: Aquesta estratègia implica que els alumnes treballin en projectes a llarg termini que integrin coneixements i habilitats de diverses àrees. Això permet als alumnes aplicar els seus coneixements a situacions de la vida real, fomentar la creativitat i desenvolupar habilitats com la planificació, la gestió del temps i la resolució de problemes.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)